บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

บทที่ 8

บทที่ 9

Code.org

Coding Thailand

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

บัตรคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

บัตรคำศัพท์เป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การใช้บัตรคำศัพท์ในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น 

สาระน่ารู้

วิทยาการคำนวณคืออะไร ?

การแสดงลำดับขั้นตอน

ที่มาของวิชาวิทยาการคำนวณ

การเขียนโปรแกรมขั้นต้น

การเปรียบเทียบ

สอน Coding แสนสนุก